vstup do
e-shopu

Miss Cosmetic

Zavřít
Miss Cosmetic Miss Cosmetic s.r.o.
Oběžná 21
709 00 Ostrava
IČ: 26809656
DIČ: CZ26809656
E-mail: info@misscosmetic.cz
Miss Cosmetic Petr Kollek
vedoucí distribučního centra
objednavky@misscosmetic.cz
petr.kollek@misscosmetic.cz
+420 596 114 344
+420 777 965 067
Miss Cosmetic Mgr. Monika Žídková
prezidentka společnosti
monika.zidkova@misscosmetic.cz
Miss Cosmetic Mgr. Jiří Stareček
víceprezident pro marketing
jiri.starecek@misscosmetic.cz +420 608 774 412
Miss Cosmetic Mgr. Petr Brzeska
víceprezident pro produkty
petr.brzeska@misscosmetic.cz +420 777 124 477
nechte si zasílat informace o akcích a novinkách na váš e-mail
Zavřít
vyberte si
pobočku na mapě
Zavřít
obchodní
podmínky


1. Registrovaný partner Miss Cosmetic s.r.o. (dále jen partner) je oprávněn nakupovat výrobky společnosti MISS COSMETIC se slevou danou součtem jeho nákupů. Při registraci partnera činí tato sleva na produkty společnosti MISS COSMETIC 15% z konečné ceny produktů společnosti. Vyšší množstevní slevy jsou dány marketingovým plánem společnosti MISS COSMETIC.

2. Společnost MISS COSMETIC se zavazuje prodávat partnerovi na základě jeho objednávky výrobky společnosti MISS COSMETIC, a to za kupní cenu dle aktuálního ceníku společnosti MISS COSMETIC. Konkrétní rozsah výrobků a jejich ceny vyplývají z aktuálního katalogu a aktuálního ceníku MISS COSMETIC.

3. Partner je oprávněn zúčastňovat se společenských akcí pořádaných společností MISS COSMETIC.

4. Objednávka partnera je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu partnerovi s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany MISS COSMETIC). Od tohoto momentu mezi partnerem a společností MISS COSMETIC vznikají vzájemná práva a povinnosti.

5. Společnost MISS COSMETIC si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny partnerovi společností MISS COSMETIC v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace partnera a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně partnerovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, společnost MISS COSMETIC neprodleně o této skutečnosti informuje partnera, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy partnerovi sdělena platná cena pro danou objednávku.
6. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností společnosti MISS COSMETIC realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 – 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky partnera. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu, popř. vyzvednutí dodávky v distribučním centru společnosti MISS COSMETIC. Dopravu na adresu určení zajišťuje společnost MISS COSMETIC. Rozvoz zboží zajišťuje po celé České republice. Náklady na dopravu zboží se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy a je uvedena v ceníku dopravy.

7. Způsob platby a dodání je součástí objednávky.

8. V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může partner odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se partner pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění mu bude vrácena kupní cena:
» Odeslání dopisu na adresu Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 70900 Ostrava nebo email na adresu Info@misscosmetic.cz s níže uvedeným textem „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.
» Doručení zboží nebo zaslání na adresu Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 70900 Ostrava
» Zboží, které se bude v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na výše uvedenou adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nelze vracet na dobírku.
» Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou partnerovi peníze za zboží zaslány složenkou nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
» Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude společnost MISS COSMETIC moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

9. Partner je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci partnerem.

10. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců.

11. Údaje, které partner zadává při registraci, jsou informacemi nezbytnými pro identifikaci partnera jako kupujícího. Společnost MISS COSMETIC používá tyto údaje k realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s partnerem.

12. V případě, že se partner rozhodne k obchodní činnosti s produkty společnosti MISS COSMETIC, spočívající v nákupu a v organizování nákupů produktů společnosti za hotové, jejich následném prodeji a organizování prodeje, zavazuje se partner dodržovat veškerá pravidla, postupy a návody společnosti MISS COSMETIC i jejich případné změny. V takovém případě je partner nezávislým podnikatelem /pro veškeré daňové i jiné účely/ a není zaměstnancem nebo agentem společnosti anebo jiného partnera společnosti MISS COSMETIC. V takovém případě uzavře společnost MISS COSMETIC s partnerem manažerskou smlouvu.
13. Pokud se partner rozhodne a bude chtít zrušit svou registraci, stačí, když partner doručí svou žádost o zrušení registrace na email: info@misscosmetic.cz Následně bude registrace zneaktivněna. Osobní data partnera jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Osobní údaje partnerů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Partner uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti MISS COSMETIC po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany společnosti MISS COSMETIC v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb partnerovi a jeho oslovování s aktuální nabídkou produktů společnosti MISS COSMETIC. Partner má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku. Registrací partnera partner souhlasí se shromažďováním a používáním informací o partnerovi a jeho nákupech po neurčitou dobu. Dále partner souhlasí, že jeho osobní údaje mohou být využity pro marketingové akce společnosti MISS COSMETIC a zasílání obchodních sdělení partnerům elektronickými prostředky. Partner tímto potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, jakož i dalších práv vyplývajících z ust. § 11 a 21 tohoto zákona.

registrovat se
Zavřít
Zpět Dále Zavřít
Miss Cosmetic logo miss cosmetic
Zavřít
Těší mne, že Vás mohu přivítat na stránkách společnosti Miss Cosmetic.

Nejprve bych se Vám ráda představila, i když mne jistě mnozí z Vás znají. V roce 1995 jsem se stala Miss České republiky a Miss Europe. Jsem modelkou a moderátorkou a také se věnuji své firmě Miss Cosmetic. S manželem a dětmi bydlím v Kravařích, je tu moc hezky, přijeďte a uvidíte sami.

Po Miss jsem se rozhodovala, čemu se chci profesně věnovat. Vybrala jsem si kosmetiku, protože vím, jak moc je pro každého důležité, vypadat hezky a cítit se dobře. Takže jsem chtěla něčím k těm vašim snům přispět. S manželem jsme se začali věnovat vývoji kosmetických přípravků. Začátky byly poměrně těžké, ale dnes už vám můžeme nabídnout třeba parfémy, krémy nebo taky něco na hubnutí.

Ať už jsem se věnovala či věnuji modelingu, práci ve své firmě, nebo moderování, vždycky jsem se setkávala a setkávám s mnoha fajn lidmi. S některými z Vás se vídám na našich akcích. Vás ostatní ráda uvítám třeba na Facebooku Miss Cosmetic.

Pracovní vytížení a má rodina mi nedovolují, abych si webové stránky a Facebook spravovala sama. To ale neznamená, že bych o Vás nic nevěděla. Moc ráda si Vaše příspěvky čtu. Vždycky mě moc potěší, když se dozvím, komu naše výrobky pomohly. Věřte, že je to skvělá motivace!

Vaše Monika Žídková
Žena regionu